Jain Sangh of Kobe
6-17 Yamamoto Dori 2- Chome, Chico-ku, Kobe 650, Japan.