• Jain Freedom Fighters - List 6

  Name Place of Birth Year of Birth Year of Death
  Sh. Lala Hukum Chand Jain Hissar, Haryana   1858
  Sh. Fakir Chand     1858
  Sh.Amr Chand Banthia Gwalior, M. P.   1858
  Sh. Moti Chand Sha Solapur, Maharashtra 1890 1915
  Sh. Singhai Prem Chand Jain Damoh, M. P.   1941
  Sh. Veer Sataapa Topnnawar Shivapur, Karnataka 1914 1942
  Sh. Veer Udai Chand Jain Mandla Nagar 1922 1942
  Sh. Sabulal Jain Baisakhia Gadakota, Sagar, M. P. 1923 1942
  Sh. Kumari Jayavati Sanghwi Ahemdabad, Gujarat 1924 1943
  Sh. Natha Lal Shah Ahemdabad, Gujarat 1923 1943
  Sh. Magan Lal Oswal Javra, M. P. 1906 1945
  Sh. Kandhi Lal Jain Jabalpur, M. P. 1894 1930
  Sh. Mulayam Chand Jain Jabalpur, M. P.   1942
  Sh. Chaudhari Bhaiya Lal Damoh, M. P. 1886 1922
  Sh. Bhupal Pandit Maharashtra    
  Sh. H. Chander Dagdoba Jain Hyderabad   1946